Breaking

શુક્રવાર, 12 ઑગસ્ટ, 2022

GPSC2022 : GPSC Class 1&2 Requirement 2022


GPSC2022GPSC Class 1&2 Requirement 2022

📣GPSC દ્વારા નવી ભરતી જાહેર.

 ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર (GPSC OJAS)

કુલ જગ્યા: 245

લાયકાત: ગ્રેજ્યુએટ અને અન્ય

★  રાજ્ય વેરા અધિકારી (STO)
★  ચીફ ઓફિસર​
★  સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
★ સહાયક રાજ્ય વેરા કમિશનર​
★ મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ​) અને અન્ય જગ્યાઓ

👨🏻‍💻 ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે લીંક પર આપેલ છે...