Breaking

શુક્રવાર, 21 જૂન, 2024

GCAS એલોટમેન્ટ લેટર

વિદ્યાર્થીમિત્ર,

GCAS પોર્ટલ પર સ્ન્તાતક કક્ષાના પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે આપની અરજીના સંદર્ભે જો આપને કોઈ યુનિવર્સિટી-કોલેજ તરફથી અલ્લોટમેન્ટ લેટર મળેલ હોય તો તેમાં દર્શાવેલ  વેલીડ તારીખ સુધીમાં જે-તે યુનિવર્સિટી-કોલેજ ખાતે રીપોર્ટ કરી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવી લેવા જણાવવામાં આવે છે. વધુ વિગતો માટે GCAS પોર્ટલ પર મૂકવામાં આવેલી વિદ્યાથી માર્ગદર્શિકા જોવી.

Team GCAS