Breaking

મંગળવાર, 1 માર્ચ, 2022

🔸PSIની લેખિત પરીક્ષાના કોલલેટર જાહેર..💥💥💥
🔸PSIની લેખિત પરીક્ષાના કોલલેટર જાહેર..💥💥💥

➡️ગુજરાત પોલીસ PSI ભરતીની પ્રિલિમિનરી પરિક્ષાના કૉલ લેટર તા.૦૧-૦૩-૨૦૨૨ નારોજ ૧૨.૦૦  કલાકથી ડાઉનલોડ થશે.

➡️ પ્રિલિમિનરી પરિક્ષા તા.૦૬-૦૩-૨૦૨૨ (રવિવાર)ના રોજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવનાર છે..

🔸કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક નીચે આપેલ છે⤵️⤵️⤵️⤵️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖