Breaking

સોમવાર, 4 એપ્રિલ, 2022

🔸Gujarat Police Call Letter 2021 Declared💥💥💥💥

🔸Gujarat Police Call Letter 2021 Declared💥💥💥💥

➡️લોકરક્ષક ભરતીની તારીખ 10 એપ્રિલના રોજ યોજાનાર લેખિત પરીક્ષાના કોલલેટર જાહેર....

➡️લોકરક્ષક ભરતીની તારીખ 10 એપ્રિલના રોજ યોજાનાર લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર નીચે આપેલ લિંક
પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.⤵️