Breaking

રવિવાર, 10 એપ્રિલ, 2022

🔹𝗟𝗥𝗗 𝗘𝗫𝗔𝗠 2021 𝗢𝗠𝗥 𝗦𝗛𝗘𝗘𝗧 𝗗𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗱💥💥


▪️LRD Exam 2021 OMR Sheet Declared💥💥

➡️લોકરક્ષક (પોલીસ)ની તારીખ:-10/04/2022ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની OMR Sheet ઉમેદવાર જોઈ શકશે...

➡️OMR Sheet જોવા માટે ઉમેદવાર જિલ્લો સિલેક્ટ કરી પોતાનો રોલ નંબર, જન્મ તારીખ નાખવી.

➡️OMR Sheet ઉમેદવાર નીચે આપેલ લિંક પરથી જોઈ શકશે.⤵️